Rostlinná výroba

Naše akciová společnost hospodaří na 1794,91 ha v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce od 250 do 310 m.n.m. v okrese Hradec Králové. Obhospodařovaná plocha se skládá z 1640 ha orné půdy a 153 ha trvalých travních porostů.

Pěstujeme:

550 ha - pšenice ozimá (potravinářská)

 

210 ha - cukrová řepa

 

210 ha - řepka ozimá

 

200 ha - vojtěška

 

160 ha - kukuřice na siláž

 

140 ha - ječmen jarní (slad)

 

55 ha - kukuřice na zrno nebo CCM

 

50 ha - žito ozimé na GPS, po kterém sejeme kukuřici na siláž

 

48 ha - jetel luční, výroba jetelového semínka

 

25 ha - ječmen ozimý dvouřadý (slad)

 
 

 

Naše akciová společnost hospodaří konvenkčně, s využitím techniky pro precizní zemědělství, jako je například využití N-senzorů pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv a fungicidů. Pomocí AZZP a výnosoměrů va sklízecích mlátičkách sestavujeme aplikační mapy zásobního hnojení, podle kterých aplikujeme P, K, Mg. Snažíme se hospodařit v krajině ,co nejšetrněji k životnímu prostředí, mít pestrý osevní postup a tím se spolupodílet na tvorbě krajiny.

Naše společnost úzce spolupracuje s ČZU v Praze, kde máme společný projekt Demonstrační Farmy, který se zabývá modifikovanými technologiemi zakládání porostů cukrové řepy a kukuřice.

Díky silné živočišné výrobě naše akciová společnost navrací organickou hmotu zpět do půdy ve formě hnoje skotu. Pěstuje zlepšující plodiny jako je vojtěška a jetel.


Aktuality

Projekty EU

Program rozvoje venkova

Operace: 16.2.1 - Podpora vývoje nových produktu, postupu a technologií v zemědělské prvovýrobě  
Název projektu: Implementace principu variabilního hnojení a aplikace pesticidu  
Cíl operace: Podpora inovací v zemědělské prvovýrobě  

Popis projektu: Projekt se opírá o spolupráci zemědělského podniku a univerzitního pracoviště ČZU Praha za účelem inovovat technku a postupy ochrany rostlin a hnojení dusikatými hnojivy. Moderní strojové a přístorojové vybavení bylo zakoupeno za účelem zajištění precizní apliace hnojiv a herbicidů.  
Projektem byly zakoupeny: postřikovač, rozmetadlo průmyslových hnojiv, N – senzor, výnosoměry  
Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.  
Odkaz: Projekty spolupráce PRV

Evropská unieMinisterstvo zemědělství

Program rozvoje venkova

Operace: 4.1.1 - Investice do zemědělských podniků  
Název projektu: ZAS Mžany, a.s. - secí stroj pro přesný výsev  
Cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku  

Popis projektu: Projektem byl zakoupen secí stroj pro přesné založení porostu cukrovky. Systém je doplněn o automatické řízení traktoru pomocí GPS.  
Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.  
Odkaz: Projekty spolupráce PRV

Evropská unieMinisterstvo zemědělství