Aktuality


Úřední deska - přihlášení pro akcionáře

Chov sumečka afrického

Objednanou živou rybu SUMEČKA

si lze vyzvednout ve středisku rybí farmy Stračov od 15.00 - 16.30 hodin.

Objednané filety SUMEČKA

si lze vyzvednou v sídle Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. na „váze“ 15.00 – 16.30 hodin.


VAŘÍME ze sumečka afrického

kuchařka ke stažení

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na projekt v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, priority Unie 3.

Opatření: Sledovatelnost produktu

Číslo projektu: CZ.10.3.107/3.2/0.0/16_006/0001287
Název projektu: Sledovatelnost produktu Stračov
Cíl projektu: Pořízení a nákup zařízení za účelem zlepšení sledovatelnosti produktu rybolovu a akvakultury

Evropská unie MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 11. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Název projektu: Recirkulační akvakulturní systém – Stračov
Popis projektu: Pořízena kompletní technologie k chovu ryb, která se bude skládat s 12 nádrží o celkovém objemu 103 m3.
Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.


Evropská unie MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 12. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, priority Unie 2.

Opatření: 2.2. a) Investice do akvakultury
Název projektu: Nákup rybářského vybavení – Stračov
Popis projektu: V rámci projektu jsou pořizovány technologie/zařízení a vybavení pro chov ryb v rybnících, líhních a sádkách. Údržba rybníků a jejich okolí.
Cíle a výsledky projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.


Evropská unie MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na tyto projekty v rámci 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
Název projektu: Recirkulační akvakulturní systém – Stračov II. etapa
Popis projektu: Pořízena kompletní technologie k chovu ryb, která se bude skládat s 18 nádrží o celkovém objemu 2 x 103 m3.
Cíle a výsledky projektu: Vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb, nárůst produkce ryb z těchto zařízení. Na projekt je poskytována podpora Evropské unie - Evropský námořní a rybářský fond.


Evropská unie MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Operační program Rybářství

Opatření: 2.6 Opatření pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury

Číslo projektu:CZ.10.2.104/2.6/0.0/21_020/0001432
Název projektu:Posílení konkurence schopnosti podniku akvakultury
Cíl projektu: Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti


Evropská unie MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Operační program Rybářství

Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství jako poskytovatel dotace rozhodl o poskytnutí dotace společnosti: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. na projekt v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Opatření: Propagační kampaně

Číslo projektu:CZ.10.5.109/5.2/4.0/20_017/0001153
Název projektu:Den ryby
Cíl projektu: Široká informovanost spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury


Evropská unie MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Rostlinná výroba

Tržní plodiny

Pšenice ozimá500 ha
Ječmen ozimý70 ha
Ječmen jarní120 ha
Cukrová řepa245 ha
Řepka ozimá200 ha
Semínko30 ha

Krmné plodiny

Pšenice100 ha
Kukuřice siláž190 ha
Kukuřice zrno50 ha
Vojtěška setá110 ha
Jetel30 ha
Louky150 ha


Program rozvoje venkova

Operace: 16.2.1 - Podpora vývoje nových produktu, postupu a technologií v zemědělské prvovýrobě
Název projektu: Implementace principu variabilního hnojení a aplikace pesticidu
§8Cíl operace: Podpora inovací v zemědělské prvovýrobě

Popis projektu: Projekt se opirá o spolupráci zemědělského podniku a univerzitního pracoviště ČZU Praha za účelem inovovat technku a postupy ochrany rostlin a hnojení dusikatými hnojivy. Moderní strojové a přístorojové vybavení bylo zakoupeno za účelem zajištění precizní apliace hnojiv a herbicidů.
Projektem byly zakoupeny: postřikovač, rozmetadlo průmyslových hnojiv, N – senzor, výnosoměry
Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
Odkaz: Projekty spolupráce PRV

Evropská unie EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Program rozvoje venkova

Operace: 4.1.1 - Investice do zemědělských podniků
Název projektu: ZAS Mžany, a.s. - secí stroj pro přesný výsev
Cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Popis projektu: Projektem byl zakoupen secí stroj pro přesné zakložení porostu cukrovky. Systém je doplněn o automatické řízení traktoru pomocí GPS.
Místo realizace: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.
Odkaz: Projekty spolupráce PRV

Evropská unie EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ


Demonstrační farma 2021

Demofarma Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. se svým programem seminářů a polních dnů zaměřuje na dva významné směry současných trendů v zemědělství.
Jedná se o komponenty pro podporu rozhodování na základě sběru informací. Tradiční rozhodování, založené na zkušenostech, bude stále více doplňováno informacemi a algoritmy vycházejícími z naměřených dat. Významný nárůst a především přijetí Smart technologií, které integrují BIG data, technologie IoT, analytické nástroje, bezdrátovou komunikaci a senzorovou techniku, bude předpokladem významné úspory vstupů, protože cesta k akceptaci spočívá v přidané hodnotě sdílených dat.
Druhým směrem je důraz na zavádění technologií a pěstebních systémů, které zajišťují efektivní hospodaření s vodou, přispívající k omezení degradačních procesů půdy a přispívají k dlouhodobému a setrvalému využívání půdy a krajiny. Postupy spočívají v podpoře lokálně cílených zásahů a zpracování půdy. Je potřeba zdůraznit, že v uvedeném konceptu se hledají inovativní postupy přes uplatnění orebné technologie.
Poznatky vycházejí z dlouhodobé spolupráce mezi zemědělskou společnosti Mžany a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Seminář č.1:
Práce s mapovými podklady cíleně zaměřenými na erozní ohrožení.
Datum konání: 15. 4. 2021
Práce s mapovými podklady, prezentace datových souborů a jejich vhodná interpretace a propojení. Prezentace nástrojů pro zpracování, ošetření a interpretaci prostorově vztažených dat. Cíleně bude prezentace zaměřen na erozní ohrožení a postupy ochrany proti erozi, podporu zasakování vody do půdy a tvorbu zasakovacích pásů. Praktické ukázky práce s daty.
Seminář č.2:
Prezentace sow. nástrojů pro práci s daty, transfer map.
Datum konání: 22. 4. 2021
Prezentace telematiky a sběru dat, příprava podkladů v souladu s náplní protierozních opatření a implementace dat do terminálů traktorů, možnosti technických řešení a součinnosti strojů. Praktická ukázka práce implementace dat.
Seminář č.3:
Seminář bude zaměřen na problematiku zhutnění půdy, protierozních opatření, rozvoje kořenového systému rostlin a uplatnění variabilních aplikací.
Datum konání: 10. 6. 2021
Modifikované technologie zakládání porostů širokořádkových plodin. Variabilní aplikace. Prohlídka pokusných plocha a porostů.


Projekt probíhá za podpory MZe v rámci dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ


Demonstrační farma 2022Seminář č.1:
Problematika sběru a interpretace dat do agronomicky využitelné podoby.
Datum konání: 26.4.2022
Pro účastníky bude připravena přednáška na téma modifikované technologie zakládání porostů kukuřice a cukrové řepy s cílem minimalizovat četnost přejezdů po pozemcích, podpořit infiltrační procesy vody do půdy, podpořit rozvoj kořenového systému a efektivně nakládat s vodou. Rovněž budou prezentovány výsledky z variabilního setí kukuřice. Součástí akce bude návštěva a prohlídka demonstračních ploch a ukázka techniky na zakládání porostů.
Seminář č.2:

Datum konání:
Seminář č.3:

Datum konání:


Projekt probíhá za podpory MZe v rámci dotačního programu 9.F.m. Demonstrační farmy

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ


Vedoucí

Lukáš Hašek
hasek@mzanyas.czŽivočišná výroba

Skot

Chov českého strakatého skotu,
uznaný šlechtitelský chov.
Produkce mléka a hovězího masa.
600 dojnic, celkem 1750 kusů skotu,
volné ustájení, stlaný provoz ve všech kategoriích.

Ryby

Chov sumečka afrického.
Zpracovna filet.

Doplňkový program

Chov drůbeže na maso - alternativně chov kachen nebo brojlerových kuřat.Vedoucí
Ve střediscích Mžany, Sovětice a Třesovice chováme 1400 kusů skotu.

Naše technika

Traktory Case

Fendt, Zetor

GPS navigace

a výnosové mapy

Secí technika

Väderstad, Kverneland

Postřikovače

Mamut, Napa

Sklízecí stroje

Class Lexion, Class Jaguar

Nakladače

JCB,GiantVedoucí

Aleš Krátký
kratky@mzanyas.cz

Služby

 • Linka na sklizeň,

  drcení a uskladnění vlhkého kukuřičného zrna pro prasata a skot

 • Silážování do vaku

  lisem AMITY 914T/3000S a AMITY SMP 10/3000S - ekologické uskladnění bez nebezpečí výtoku silážních šťáv

 • Sklizeň pícnin a kukuřice

  řezačkami Claas Jaguár 870 - senáže jetelové, vojtěškové, travní, jetelotravní, GPS obiloviny,hrách a bob

 • Kukuřice na siláž a LKS

 • Lisování slámy a sena

  lisem Krone-Big Pak 1290 XC HDP s Prechopem

 • Prodej konzervantů

  Nabízíme širokou škálu ověřených konzervantů od firmy Bioferm CZ s.r.o., jak chemické tak i biologickéVedoucí

Jan Kleček
klecek@mzanyas.cz
www.agrohelp.webnode.cz

Zemědělský den


Zemědělský den Mžany se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Realizováno za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Kontakt

Společnost

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.

Mžany 14, 503 15 Nechanice

IČ: 252 53 867, DIČ: CZ25253867

Telefon: +420 495 448 000

Fax: +420 495 447 335

Email : info@mzanyas.cz

Vedoucí zaměstnanci

Ing. Luděk Homoláč, Ph.D. - ředitel

Email : homolac@mzanyas.czIng. Marcela Doležalová - ekonomka

Email : dolezalova@mzanyas.czLukáš Hašek - rostlinná výroba

Email : hasek@mzanyas.cz

- živočišná výroba

Email : info@mzanyas.czAleš Krátký - mechanizace

Email : kratky@mzanyas.czJan Kleček - služby

Email : klecek@mzanyas.cz