Vnitřní oznamovací systém

Zemědělská akciová společnost Mžany a.s., se sídlem Mžany 14, 503 15  Nechanice, IČO: 252 53 867 v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavedla vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání o jehož spáchání se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
  • porušuje tento zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů. Oznamovatel by měl jednat v dobré víře a podávané oznámení zakládat na věrohodných faktech a skutečnostech.

Ochrana oznamovatele

Podmínky nároku na ochranu oznamovatele a její rozsah jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Příslušná osoba

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení: Jana Kempfová

Možnosti podání oznámení 

  • písemně na adresu: Zemědělské společnosti Mžany a.s., Jana Kempfová, Mžany 14, 503 15 Nechanice, s označním obálky „K rukám Příslušné osoby“
  • telefonicky: Jana Kempfová +420 495 448 000
  • elektronicky na e-mail: oznameni@mzanyas.cz
  • osobně: lze sjednat termín osobní schůzky

Zemědělská společnost Mžany a.s. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Informace o zpracování osobních údajů

Pokud oznamovatel uvede v oznámení své osobní údaje, bude je Zemědělská společnost Mžany a.s. jako správce údajů zpracovávat, neboť je to nezbytné k prošetření oznámení.